Over IPA
Wachtwoord vergeten?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van website Internationalpigeonauctions.com

Door registratie op de website internationalpigeonauctions.com stemt men ook in met de gelding van deze algemene voorwaarden. Het is namelijk niet mogelijk om een dergelijke registratie te voltooien zonder in te stemmen met de gelding van deze algemene voorwaarden.

Website internationalpigeonauctions.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door website internationalpigeonauctions.com verzonden e-mails .

Website internationalpigeonauctions.com kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Het registreren en ontvangen van de nieuwsbrief  van website internationalpigeonauctions.com is gratis. Om te kunnen reageren op artikelen en of reportages is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die website internationalpigeonauctions.com namens een klant van één of meerdere duiven met de koper daarvan sluit.

Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die website internationalpigeonauctions.com sluit met de klant van één of meerdere duiven.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij website internationalpigeonauctions.com of aan wie een aanbieding wordt gedaan door website internationalpigeonauctions.com.
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, meerdere duiven die in één zending moeten worden verzonden. Onder punt 9 en 10f in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop/verkoop of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen website internationalpigeonauctions.com en de klant en alle aanbiedingen van website internationalpigeonauctions.com aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Rotterdam, tenzij website internationalpigeonauctions.com ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een e-mailadres aan website internationalpigeonauctions.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan website internationalpigeonauctions.com worden doorgegeven op de manier die website internationalpigeonauctions.com voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Rechten van derden
Klant garandeert website internationalpigeonauctions.com dat de opdracht die klant aan website internationalpigeonauctions.com verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Website internationalpigeonauctions.com nieuwsbrief
7a Door u in te schrijven op de website internationalpigeonauctions.com voor de nieuwsbrief, ontvangt u minimaal één keer per week een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt u elke week per email verstuurd waarin onder andere: Artikelen, reportages en te koop gestelde duiven staan gepubliceerd.
7b Uitschrijven voor het website internationalpigeonauctions.com nieuwsbrief kan via een afmeldlink onder aan de nieuwsbrief.

8. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en website internationalpigeonauctions.com wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen.

9. Facturen
9a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
9b Klachten over facturen dienen binnen 2 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
9c Na het verstrijken van de in 9b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
9d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
9e Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij website internationalpigeonauctions.com binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
9f Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
9g Ingeval website internationalpigeonauctions.com kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan website internationalpigeonauctions.com .
9h Website internationalpigeonauctions.com zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
9i Website internationalpigeonauctions.com zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
9j Website internationalpigeonauctions.com is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
10a Website internationalpigeonauctions.com behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
10b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Website internationalpigeonauctions.com .
10c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Recht van diensten
Website internationalpigeonauctions.com heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling ook zonder opgave van redenen:
11a Een bod of autobod niet als zodanig te erkennen;
11b Een of meer gegadigden van de veiling uit te sluiten;
11c Zaken tot veilingen samen te voegen, veilingen te splitsen en duiven uit de veiling te nemen;
11d De veiling voor zover het betreft alle duiven of een of meer duiven af te gelasten, te onderbreken, opnieuw tot veiling - over te gaan, danwel de veiling te hervatten bij het voorlaatste bod;
11e Vergissingen van website internationalpigeonauctions.com bij biedingen, mijningen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gegadigde van deze vergissingen gebruik kan maken;
11f Andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te treffen.
11g Website internationalpigeonauctions.com stelt vast of er bij het uitbrengen van het bod of een autobod door de bieder of mijner een zodanige vergissing is gemaakt, dat naar zijn oordeel, de bieder of mijner niet aan het uitbrengen van zijn bod/mijning kan worden gehouden of behoeft te worden gehouden.
11h Het oordeel van website internationalpigeonauctions.com omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is beslissend.

12. Vrijwaring
12a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant website internationalpigeonauctions.com van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
12b Klant vrijwaart website internationalpigeonauctions.com van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, duif of duiven.

13. Cauties en waarborgsommen
Over aan website internationalpigeonauctions.com betaalde cauties en waarborgsommen wordt aan degene, die de cautie en/of waarborgsom heeft voldaan, door website internationalpigeonauctions.com en/of de verkoper geen rente vergoed.

14. Verkoop gegevens
Met verkoop gegevens wordt bedoeld: aangeleverde teksten,stambomen,kampioenschappen,foto’s etcetera door de klant. Website internationalpigeonauctions.com is niet verantwoordelijk voor enige schade wat voortkomt uit verkoop gegevens. De informatie is afkomstig van particuliere verkopers, Kweekcentra, bemiddelaars, tussenpersonen of contactpersonen van verenigingen.

15. Gebruikers gegevens
Indien een gebruiker van de website internationalpigeonauctions.com inlogt of zich registreert en aldus een account aanmaakt is deze zelf verantwoordelijk voor het beheer van diens gegevens, zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord. Deze gebruiker dient hierbij zorgvuldigheid te betrachten en zijn wachtwoord voor derden geheim te houden. Indien derden via de gebruikersnaam en wachtwoord van voornoemde gebruiker biedingen op veilingobjecten op de website internationalpigeonauctions.com uitbrengen en hierdoor een veiling winnen dan is deze gebruiker verplicht om het aankoopbedrag te betalen, daar deze daar hiervoor verantwoordelijk is. De gebruiker dient dan zelf de derde die misbruik heeft gemaakt van zijn gegevens aan te spreken om zijn schade te kunnen verhalen. Website internationalpigeonauctions.com is voor het hierboven geschreven gebruik van de gegevens van de gebruiker van de website geenszins aansprakelijk.

16. Organisatie van de veiling
16a Voor betaalde dienstverleningen berust de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling bij website internationalpigeonauctions.com. De veiling geschiedt in de volgorde als in de betreffende catalogus / bijzondere veilingvoorwaarden vermeld, doch website internationalpigeonauctions.com heeft het recht daarvan af te wijken.
16b Voor onbetaalde dienstverleningen berust de organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling bij de persoon die staat aangeven bij de veiling als contactpersoon op website internationalpigeonauctions.com. De veiling geschiedt in de volgorde als staat aangeven bij omschrijving veiling, doch contactpersoon heeft het recht daarvan af te wijken.

17. Spelregels
17a Voordat u kunt bieden dient u zich eerst te registreren. Na registratie ontvangt u van website internationalpigeonauctions.com een bevestiging per e-mail met uw inloggegevens. Via “Ingelogd als”, kunt u uw inloggegevens wijzigen.
17b Zodra u bent ingelogd en u navigeert naar een veiling, dan ziet u een invulveld met daarnaast de knop 'bod plaatsen'. Hierin staat automatisch een bedrag ingevuld. Dit bedrag is het minimale bedrag wat ingevoerd moet worden om een bod te plaatsen. Dit mag ook hoger zijn, maar niet lager. Zodra u uw bod wilt plaatsen, klikt u op 'bod plaatsen'. Uw bod wordt direct geplaatst en het is niet mogelijk om deze in te trekken. Heeft u een hoger bod geplaatst dan het minimale nieuwe bod, dan zult u nieuwe boden die lager zijn dan die van u, automatisch overbieden.
17c Wilt u een maximum bedrag voor een duif willen betalen, dan kan dit in één keer. Zodra u een hoger bedrag selecteert dan het vereist minimale nieuwe bod (het bedrag wat al staat ingevuld) dan wordt dit omgezet in een persoonlijk maximum bod. U zult biedingen van anderen die lager zijn, automatisch overbieden.
17d Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw maximum bod verwijderen? Dan doet u dit door 'reset automatische bod ' te selecteren bij de veiling waarop u uw automatische bod heeft geplaatst.
Let op: uw laatste bod blijft geldig. Door uw automatische bod te verwijderen, zorgt u er alleen voor dat u geen automatische biedingen meer plaatst.
17e U kunt onbeperkt bedragen ingeven in het systeem van IPA, maar U dient rekening te houden met de minimale biedstappen die het systeem van IPA u voorziet. Dit is de staffel:
• Van 0 EUR tot 200 EUR - minimale biedstap: 10 EUR
• Van 200 EUR tot 500 EUR - minimale biedstap: 25 EUR
• Van 500 EUR tot 1000 EUR - minimale biedstap: 50 EUR
• Vanaf 1.000 EUR - minimale biedstap: 100 EUR
• Vanaf 3.000 EUR - minimale biedstap: 200 EUR
• Vanaf 5.000 EUR - minimale biedstap: 500 EUR
• Vanaf 10.000 EUR - minimale biedstap: 1.000 EUR
• Vanaf 50.000 EUR - minimale biedstap: 2.500 EUR
• Vanaf 100.000 EUR - minimale biedstap: 5.000 EUR
17f Een bieding of autobod kan nooit gelijk eindigen met een ander bieding of autobod.
17g Desgewenst kunnen kooporders worden uitgebracht. Deze dienen uiterlijk 3 uur voor  het einde van de veiling in het bezit te zijn van website internationalpigeonauctions.com.
17h De eindtijd van de internetveiling is zoals aangegeven bij de veiling. Wordt binnen 5 minuten voor afloop van de veiling nog een bod uitgebracht, dan wordt de sluitingstijd voor deze duif/bon met 5 minuten verlengd en zo vervolgens.
17i De aflopende tijd van een veilingitem kan afwijkend zijn. Dit doordat uw server een kortere of juist langere laadtijd nodig kan hebben dan andere servers. Om er zeker van te zijn dat een veilingitem is afgelopen en u deze gewonnen heeft, ververst dan de pagina. Mocht iemand het veilingitem geboden hebben met een vertraagde server, dan zal het veilingitem met vijf minuten verlengd zijn en kunt u alsnog een bieding uitbrengen op het veilingitem.

18. Verkoop reglementen verkoper
18a Vooraf aan een internet- dan wel zaalveiling dienen de stambomen ten kantore van website internationalpigeonauctions.com aanwezig te zijn, via de email danwel per post.
18b Vervolgens zal er een datum voor verkoop overeengekomen worden. Aansluitend wordt eventueel overeengekomen een afspraak voor het maken van de foto's van de duiven. De kosten van de foto's zijn voor rekening van verkopende partij, mits anders (schriftelijk) is overeengekomen.
18c Door de verkoper dient een inentingslijst te worden aangeleverd. Duiven die een slechte bouw onderscheidenlijk gezondheid hebben, worden door website internationalpigeonauctions.com geweigerd.
18d Verkoper is volledig verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste en volledige informatie betreffende de te veilen duiven. Mocht er enige schade ontstaan ten gevolge van onjuiste dan wel onvolledige informatie welke door de verkoper is aangeleverd, dan is de verkoper voor de schade die daarvan het gevolg is dan wel zou kunnen zijn geheel aansprakelijk. Daarbij dient alle extra informatie over kweek en/of vlieggegevens digitaal te worden aangeleverd bij website internationalpigeonauctions.com. Dit geldt ook voor extra foto materiaal.
18e Indien de duiven zijn geveild, dan worden deze volgens afspraak na afloop van de desbetreffende veiling door de verkoper afgeleverd ten kantore van website internationalpigeonauctions.com.
18f Mocht op enig moment blijken dat de te koop aangeboden duiven dan wel de geveilde duiven niet geënt dan wel niet gezond zijn, heeft website internationalpigeonauctions.com het recht om de verkoop nietig te verklaren. De verkoper is echter wel gehouden alle gemaakte kosten -zowel onkosten als bemiddelingsvergoeding- aan website internationalpigeonauctions.com te betalen. Mochten deze duiven vanwege hun slechte gezondheid schade veroorzaken zijdens website internationalpigeonauctions.com dan wel zijdens derden dan is de verkoper van deze duiven voor deze gevolgschade aansprakelijk.

19. Veilingreglement koper
Indien een veilingobject door een koper is gekocht, heeft het navolgende te gelden:
19a Een veilingobject wordt verkocht in de toestand waarin het zich op het tijdstip van aanschaf bevindt. Indien de koper het veilingobject krijgt geleverd, dient deze het zorgvuldig te onderzoeken op gezondheid. Indien er problemen zijn dient dit binnen 24 uur aan website internationalpigeonauctions.com per e-mail te worden gemeld, daar de veilingobjecten levende wezens zijn waarbij de toestand aan verandering onderhevig is. Problemen die later dan 24 uur aan website internationalpigeonauctions.com worden gemeld, worden niet meer in behandeling genomen.
19b Indien de koper een veiling heeft gewonnen doordat deze het hoogste bod heeft uitgebracht en de veiling is gesloten, dan is deze verplicht om tot aanschaf van het veilingobject over te gaan. De koper wordt echter pas eigenaar indien de geboden verkoopprijs volledig aan website internationalpigeonauctions.com of aan de verkoper is betaald. Onder punt 8 in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.
19c Mocht de koper om wat voor reden dan ook niet besluiten tot betaling van het aankoopbedrag, dan is deze volledig verantwoordelijk voor de schade die de verkoper dan wel website internationalpigeonauctions.com hierdoor lijdt. Website internationalpigeonauctions.com is in dat geval tevens gerechtigd om het veilingobject na 30 dagen namens de verkoper aan een ander te verkopen.
19d De gekochte veilingobjecten worden uiterlijk 14 dagen nadat het aankoopbedrag door website internationalpigeonauctions.com dan wel de verkoper is ontvangen, getransporteerd naar de koper. Dit met uitzondering van landen waarvoor quarantaineperioden gelden.
19e Alle eventuele kosten voor invoer en transport van gekochte duiven zijn voor de koper. (invoerrechten, belasting, BTW).
19f  Website internationalpigeonauctions.com factureert alleen de gekochte duif.

20. Ophalen/aflevering
20a Zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen als hiervoor vermeld heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door website internationalpigeonauctions.com vastgestelde uren en plaats de betreffende duif of duiven op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de aflevering.
20b De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de voorwaarden vermeld.
20c Na de aflevering kan de koopovereenkomst niet meer worden ontbonden of vernietigd door de koper.
20d Een duif of duiven is voor risico van de koper vanaf het moment van toewijzing.
20e Indien blijkt dat een duif of duiven niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken danwel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is website internationalpigeonauctions.com gerechtigd de koop te ontbinden door middel van een e-mail aan de koper aan het door deze koper opgegeven e-mail adres, waarna website internationalpigeonauctions.com en/of de verkoper niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan website internationalpigeonauctions.com ter zake van de koop van de duif of duiven betaalde bedragen.
20f De koper, wiens duif of duiven het ophalen van andere duif of duiven belemmert/ belemmeren, is verplicht terstond na aanschrijving door website internationalpigeonauctions.com aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor dit ophalen van diens bestelling, bij gebreke waarvan website internationalpigeonauctions.com gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

21. Kosten ontstaan door schade
Bij het in gebreke blijven van een partij in een transactie, kunnen door de benadeelde partij geen rechten worden ontleend bij website internationalpigeonauctions.com. Ook kan website internationalpigeonauctions.com niet aansprakelijk worden gesteld voor schadeloosstelling en/of een financiële vergoeding. In het geval van (vermoedelijke) fraude zal website internationalpigeonauctions.com alle medewerking verlenen aan de benadeelde partij met betrekking tot het verstrekken van gegevens. Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan website internationalpigeonauctions.com uw lidmaatschap schorsen of beëindigen als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op onze site.

22. Regelmatig ophalen e-mail gegevens
Website internationalpigeonauctions.com kan regelmatig informatie welke betrekking heeft op de desbetreffende koop- dan wel overeenkomst van opdracht naar het e-mailadres van de wederpartij verzenden. De wederpartij is verplicht deze post die wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven als contactadres aan website internationalpigeonauctions.com regelmatig op te halen. Indien de wederpartij over een nieuw elektronisch contactadres beschikt, dient men dit zelf meteen aan te passen. Is de wederpartij nalatig of blijft deze op enige andere wijze in gebreke bij deze doorgave van contactinformatie dan komt dit volledig voor diens eigen rekening.

23. Transport
Website internationalpigeonauctions.com is niet verantwoordelijk voor schade en/of vertragingen voortkomende uit overmacht. Deze omstandigheden betreffen stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen, extreem slechte weersomstandigheden of griepvirussen waardoor quarantaines en/of transporten langer kunnen duren dan gemiddeld.

24. Informatieplicht;
Elke bieder en/of mijner is verplicht zich op verzoek van website internationalpigeonauctions.com deugdelijk te legitimeren en al die informatie te verstrekken, die nodig is om te kunnen nagaan of de betrokkene aan diens financiën verplichtingen ingevolge de veiling kan/zou kunnen voldoen.

25. Wijziging Algemene Voorwaarden
Website internationalpigeonauctions.com is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van website internationalpigeonauctions.com is daarvoor afdoende. Het is aan website internationalpigeonauctions.com  om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van Kamer van Koophandel postbus 106, 3440 AC te Woerden.

26. Disclaimer
Website internationalpigeonauctions.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Website internationalpigeonauctions.com geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door website internationalpigeonauctions.com en haar personeel.

  • ROYAL PIGEONPHOTOGRAPHY
  • Uw advertentie hier?
  • Uw advertentie hier?